Loodusvaatluste programmid

BSP programmide töölehed

BSP programmide töölehed on kättesaadavad ka BSP rahvusvaheliselt veebilehelt.

Paljud BSP programmid on täidetavad ka meie veebirakenduse vahendusel: https://bsp.mineavasta.com/about/

Vee kvaliteet Läänemeres (inglise k.) (Water Quality of the Baltic Sea)

  • Vee kvaliteet Läänemeres (eesti k)

Rannikuvaatlused (inglise k) (Coast Watch)

Õhu kvaliteet (inglise k) (Air Quality)

Fenoloogilised vaatlused (inglise k) (Phenological Studies)

Programm sobib igale kooliastmele, et õpetada noori märkama muutusi looduses. Taotleme väljundit, et õpilane inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes.

Programmi tegevusteks on: märkamine, vaatlemine, määramine, märkmete tegemine, andmete edastamine, pildistamine, andmete analüüs koolis.

Programmi seosed riikliku õppekavaga:

  • kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega;
  • hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid;
  • õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hankida õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet, seostada omandatud teadmisi varemõpituga.

Lindude ökoloogia (inglise k) (Bird Ecology)

Jõevaatlused (inglise k) (River watch)

Vaatluslehed

Talilindude vaatlus. Koostanud Tiina Lilleleht, Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Veeorganismid ja soolsus. Koostanud Annelie Ehlvest, Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Lisamaterjal õpetajatele

Veevaatlused: jõe- ja järvevaatlused. Abimaterjal õpetajale.

Veeorganismid ja soolsus. Juhend õpetajale. Koostanud Annelie Ehlvest, Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Kalamäng. Koostanud Eestimaa Looduse Fond

Ettekanded

Keskkonnaajalugu. Tiina Peil, Tallinna Ülikool. BSP õpetajate seminar 19.-20. oktoober 2012.

Artikkel “Koolinoored on Läänemerd uurinud juba 25 aastat”

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga